Home » Over banenradar » Privacy, disclaimer en copyright

Privacy, disclaimer en copyright

Privacy-beleid

Voor Banenradar is een verantwoorde omgang met gegevens van gebruikers van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Banenradar zich aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Om het het gebruik van de website te bevorderen kan Banenradar gegevens vastleggen in een bestand. Banenradar gebruikt deze gegevens om de bezoekers van de website op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen van producten en diensten van zorgvuldig geselecteerde bedrijven. Als Banenradar hier gebruik van wenst te maken, dan zal zij altijd trachten rekening te houden met voorkeuren. Indien de bezoeker van Banenradar besluit zijn gegevens via Banenradar aan derden te verstrekken, dan is Banenradar op generlei wijze verantwoordelijk voor de manier waarop deze derde met deze gegevens omgaat. Banenradar zal wel trachten alleen met partijen te werken die zich conformeren aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Uw rechten

Op het moment dat u uw persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, kunt u bezwaar maken tegen de verstrekking van uw gegevens aan (of gebruik voor rekening van) derden. Verder kunt u op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt op elk moment inzage vragen in de gegevens die wij over u verzamelen of deze laten corrigeren of verwijderen. Hiertoe kunt u een e-mail versturen met vermelding van uw naam en adres aan de helpdesk met dit contactformulier.

Beveiliging gegevens

Banenradar maakt gebruik van veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonlijke gegevens.

Bezoekgegevens

Op de website worden ook algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals onder meer de meest gevraagde pagina's. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te verbeteren, zodat Banenradar haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Melding

De verwerking van uw persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Banenradar, de verantwoordelijke voor uw persoonsgegevens.

Wijzigingen

Banenradar behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Statement. Controleer daarom regelmatig de Privacy Statement. Als u nog vragen heeft over deze Privacy Statement, neemt u dan contact ons op.

Disclaimer

Banenradar verschaft informatie om werkzoekenden in staat te stellen op eenvoudige wijze de door hen gewenste informatie over specifieke vacatures te verkrijgen. De gebruikers van de websites van Banenradar doen dat geheel op eigen risico. Banenradar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie en systemen.

Banenradar is niet aansprakelijk voor de inhoud van de website, noch van websites die op enigerlei wijze met de website van Banenradar zijn verbonden, bijvoorbeeld door middel van hyper(text)link(s) of metatag(s). Banenradar is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op de website beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies. Banenradar is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via de website van Banenradar worden aangeboden.

Banenradar is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie met deze website, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot - schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen. De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Banenradar.

Banenradar garandeert niet dat de op de website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is. Banenradar garandeert ook niet dat de op de website aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. Banenradar garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in de website hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden raden wij u dan ook aan contact op te nemen met degene die de betreffende informatie aanbiedt (veelal de bron van de vacaturevermelding of de werkgevende organisatie). Banenradar is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan Banenradar.

U vrijwaart Banenradar voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website.

Copyright

Zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Banenradar mag niets van deze website worden overgenomen.

Home

Kandidaten

Werkgevers

Banenradar

Bladeren